وزارت علوم تحقیقات و فن آوری


مرکز مطالعات بین الملل
ساختار تشکیلاتی
ساختار تشکیلاتی

سرپرست مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی: خانم دکتر سعیده لطفیان