وزارت علوم تحقیقات و فن آوری


مرکز مطالعات بین الملل
تصمیم گیری در خصوص درخواست‌های شرکت در طرح‌های پژوهشی جندی شاپور 1395
تصمیم گیری در خصوص درخواست‌های شرکت در طرح‌های پژوهشی جندی شاپور 1395
در جلسه علمی مشترک ایران- فرانسه که در روز پنجشنبه مورخ 1395/10/09 برگزار شد، در مجموع برای  حمایت از 15 طرح منتخب و 2 طرح رزرو بین طرف ایرانی و فرانسوی توافق صورت پذیرفت.
١٣٩٥/١٠/١٣
در جلسه علمی مشترک ایران- فرانسه که در روز پنجشنبه مورخ 1395/10/09 برگزار شد، در مجموع برای  حمایت از 15 طرح منتخب و 2 طرح رزرو بین طرف ایرانی و فرانسوی توافق صورت پذیرفت.