وزارت علوم تحقیقات و فن آوری


مرکز مطالعات بین الملل
پروژه‌های منتخب سال 1389 برنامه پژوهشی جندی‌شاپور
دانشگاه مجری فرانسویدانشگاه مجری ایرانیعنوان پروژه مجری فرانسویمجری ایرانیردیف
Institut Dastrophysique de Paris پیام نور زنجانبررسی پدیده‌های فعال(اسپیکول) لبه خورشید- شبیه‌سازی و مدل‌بندیSerge Koutehmy احسان توابی1
 Umr Gepea CNRS (GEPEA) صنعتی اصفهانتوسعه تکنولوژی تولید نان سنگک نیمه پخته منجمدM.LE-Bail Alainناصر همدمی2