وزارت علوم تحقیقات و فن آوری


مرکز مطالعات بین الملل
پروژه‌های منتخب سال 1383 برنامه پژوهشی جندی‌شاپور
دانشگاه مجری فرانسویدانشگاه مجری ایرانیعنوان پروژهمجری فرانسویمجری ایرانیردیف
Laboratoire de physique Statistique تحصیلات تكمیلی زنجانبررسی ناپایداری‌های دینامیكی شاره‌های وشكسانDaniel Bonnرامین گلستانیان1
Nantes-Franceاصفهانمطالعه خواص پیوندی، پایداری ساختاری و اثرات حساسیت‌زایی گونه‌های مختلف ژنتیكی و طراحی شده بتا- لاكتوگلوبین و كمپلكس‌های آنThomas Haertleعبدالخالق بردبار2
Joseph Fourierصنعتی شریفجداسازی كور منابع

Christian Jutten

مسعود بابایی‌زاده3
Université de Paris صنعتی شریفو دانشكده فیزیك CNRS پروژه مشترك بینMarc-Moniezسهراب راهوار4
Picardie Jules Verne خواجه نصیرالدین طوسیبهینه‌سازی ناحیه‌بندی تصاویر مغزی سه بعدی نوزادانFabrice Wallaisحمید ابریشمی‌مقدم5
Institut Andre Lowffپژوهشگاه رویانEpegeneticdeterminants of muscle reprogramming: Role of MyoD and VITO-1Ait-Sl-Alislimaneحسین بهاروند6
Institut de Myologie parisمرکز تحقیقات ژنتیکتشریح اساس مولکولی اختلالات عصبی- عضلانیAndoni Urtizbe Reaحسین نجم‌آبادی7
French National Institute for Agricultural Research - Inraسازمان تحقیقات و آموزش کشاورزیاکولوژی شیمیایی حشرات زیان‌آور کشاورزی در حوزه دریای مدیترانه و ایرانBrigitte Frerotغلام‌عباس عبدالهی8
Uprzi-Cnrsدانشكده علوم اجتماعی، دانشگاه تهرانانسان‌شناسی زیستی جمعیت‌های انسانی در ایرانAnne Marie-gyar Costaاصغر عسگری 9

 

De Provence-Mar Seille

 شهید بهشتی

صنعتی شریف

 

احتمال و کاربردهای آن

 

Etenne Pardoux

عبدالله محمودیان

بیژن زنگنه

10
École Polytechniqueپژوهشگاه دانش‌های بنیادیRNA sequences and Pseudo- knoteJean M. Steyaertحبیب خسروشاهی11
Arbovirusesانستیتو پاستوردر ناحیه دریای خزر West Nileاثر تغییرات آب و هوائی روی ویروسPhilippe Sabatierصادق چینی‌کار12